Voor Hestia Ouders

 • RUILDAG

  Het aantal ruildagen dat u kunt inzetten in het jaar wordt bepaald door het aantal dagen per week waarvoor u een plaatsingsovereenkomst met ons heeft afgesloten. Bijvoorbeeld: u neemt 2 dagen opvang per week af volgens de plaatsingsovereenkomst, dan heeft u in een jaar recht op 3 (2 plus 1) ruildagen.

  De regels:

  • Opvangdagen die op een nationale feestdag vallen en ziektedagen van uw kind kunnen niet geruild worden.
  • Eenmaal geaccepteerde ruildagen kunnen niet worden geannuleerd.
  • In de huisregels staat aanvullende informatie over de mogelijkheden voor een ruildag. U vindt de huisregels op deze site bij de betreffende locatie.
  • Uw kind wordt op de eigen stam- of basisgroep geplaatst. Indien geen plaats is op de eigen groep, wordt er  in overleg met de ouders voor een andere stam- of basisgroep gekozen.

  KLACHTEN

  Door goed te luisteren wat uw wensen en behoeften zijn, streven we er naar om tot tevredenheid van ouders te werken. Het kan echter voorkomen dat u niet tevreden bent over iets dat voorgevallen is. Hestia Kinderopvang B.V. heeft in het kader van de Wet Kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden.

  OUDERADVIESCOMMISSIE

  Hestia Kinderopvang heeft per locatie een ouderadviescommissie (OAC). Zij heeft een adviserende, signalerende en stimulerende taak. De ouderadviescommissie overlegt met de vergunninghouder of diens plaatsvervanger over alles wat kan bijdragen aan de goede opvang van de kinderen. Er wordt regelmatig vergaderd, de commissie bepaalt zelf hoe vaak ze bijeenkomt. De vergaderingen van de ouder adviescommissie zijn openbaar. Vraag op uw vestiging hoe vaak en wanneer de OAC bijeenkomt. Het laatste verslag ligt ter inzage op de vestiging.

  Uit iedere groep op de locaties zijn ouders gekozen of gevraagd die samen de ouder adviescommissie vormen. De ouderadviescommissie kiest uit haar leden een voorzitter en een secretaris.